Managing Successional Stage Heterogeneity to Maximize Landscape-Wide Biodiversity of Aquatic Vegetation in Ditch Networks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

139 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Plant Science
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit