Mary's Reincarnation and the Banality of Salvation: The Millennialist Cultus of the Lady of All Nations/Peoples

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2989 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)486-508
TijdschriftNumen: international review for the history of religions
Volume59
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit