Maternal environmental light conditions affect the morphological allometry and dispersal potential of acer palmatum samaras

Bin J.W. Chen* (Co-auteur), Xinyu Wang, Yuting Dong, Heinjo J. During, Xia Xu, Niels P.R. Anten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Maternal environmental light conditions affect the morphological allometry and dispersal potential of acer palmatum samaras'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences