Maternal life-histories of multiple birth mothers compared to singleton only mothers in 19th and early 20th century Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Downloads (Pure)

Citeer dit