Maximum likelihood estimation of age specific migration flows in the Netherlands

P. Drewe, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)92-111
TijdschriftDelft Progress Report
Volume5
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit