Measurements of intramammary pressure in rats by a pressure sensitive radio-pill

D.W. Lincoln, K. Boer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-292
TijdschriftPhysiology & Behavior
Volume12
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit