Measuring giants and dwarfs: Assessing the quality of economists

H. P. Van Dalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The emergence of ideas in economic science is dominated by scientists situated in the US. The brain drain to the US after de Second World War gave economic scientists who stayed behind a chance to obtain a monopoly position in determining the development of economics in their home country. These facts are illustrated by a citations study of economic science in the Netherlands. Especially one man, the Nobel laureate Jan Tinbergen, has left an indelible mark on the way Dutch economic science has developed. The development of Dutch economics shows strong path-dependence.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-252
Aantal pagina's22
TijdschriftScientometrics
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring giants and dwarfs: Assessing the quality of economists'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit