Measuring Norwegian Dialect Distances using Acoustic Features

W.J. Heeringa, K. Johnson, C. Gooskens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)
212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)167-183
TijdschriftSpeech Communication
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit