Measuring the distribution and diversity of antibiosis and secondary metabolites in filamentous fungi.

G. Bills, J. Martin, J. Collado, G. Platas, D. Overy, J. Ruben Tormo, F. Vicente, G.J.M. Verkley, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)133-147
  TijdschriftSIMB News
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit