Meer gemeentelijke prognoses: een lastige keuze

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

37 Downloads (Pure)

Samenvatting

Doorgaans hebben gemeenten tegenwoordig te maken met meer dan één rapport over het toekomstige bevolkingsverloop.Naast een mogelijk eigen prognose komen ook andere instellingen met hun toekomst-verkenning. Provincies,het ministerie van VROM,het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving publiceren periodiek nieuwe prognoses.De uitkomsten van die rapporten zijn niet altijd hetzelfde:de mate van groei en krimp kan aanzienlijk variëren.Gemeenteambtenaren en raadsleden hebben een stem in de plannen van de gemeente voor nieuwe voorzieningen en in de uiteindelijke besluitvorming daarover. Maar hoe kunnen zij de toekomstplannen tegen het licht houden als er door deskundigen verschillend wordt gedacht over het bevolkingsverloop in de komende jaren? De verschillen tussen bevolkingsprognoses worden geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van de gemeente Den Haag.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit