Members of the novel WC1 gene family are differentially expressed on subsets of bovine CD4-CD8- gamma delta T-lymphocytes

P.L.J. Wijngaard, N.D. MacHugh, M.J. Metzelaar, S. Romberg, A. Bensaid, L. Pepin, W.C. Davis, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

199 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3476-3482
TijdschriftJournal of Immunology
Volume152
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit