Membrane properties and morphology of vasopressin neurons in slices of rat suprachiasmatic nucleus.

C.M.A. Pennartz, N.P.A. Bos, M.T.G. De Jeu, A.M.S. Geurtsen, M. Mirmiran, A.A. Sluiter, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

234 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2710-2717
TijdschriftJournal of Neurophysiology
Volume80
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit