MET Signaling Overcomes Epidermal Growth Factor Receptor Inhibition in Normal and Colorectal Cancer Stem Cells Causing Drug Resistance

Sander P J Joosten, Tomohiro Mizutani, Marcel Spaargaren, Hans Clevers, Steven T Pals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1153-1155.e1
TijdschriftGastroenterology
Volume157
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2019

Citeer dit