Metahistory as diaspora practice: Mobilizing the Dutch black radical tradition

M. Balkenhol, Yannick Coenders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4256-4268
TijdschriftJournal of Ethnic and Migration Studies
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit