Metatranscriptomic census of active protists in soils

Stefan Geisen, Alexander T Tveit, Ian M Clark, Andreas Richter, Mette M Svenning, Michael Bonkowski, Tim Urich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

207 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Zoekresultaten