Michael Scot's Translation of Aristotle's 'Books on Animals' and the Pleasures of Knowledge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

432 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)413-422
Aantal pagina's10
TijdschriftQuaestio. Yearbook of the History of Metaphysics
Volume15
Nummer van het tijdschriftISBN 978-2-503-56596-5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit