{micro}-Suppression during action observation and execution correlates with BOLD in dorsal premotor, inferior parietal and SI cortices.

D. Arnstein, F. Cui, C. Keysers, N.M. Maurits, V. Gazzola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14243-14249
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume31
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit