Microbial inoculants modulate growth traits, nutrients acquisition and bioactive compounds accumulation of Cyclocarya paliurus (Batal.) Iljinskaja under degraded field condition

Z. Wang, Z. Xu, Z. Chen, George A. Kowalchuk, X. Fu (Co-auteur), Eiko Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbial inoculants modulate growth traits, nutrients acquisition and bioactive compounds accumulation of Cyclocarya paliurus (Batal.) Iljinskaja under degraded field condition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences