Microbial volatiles mediate bacterial evolutionary dynamics

Muhammad Syamsu Rizaludin, Paolina Garbeva* (Co-auteur), Mark Zwart, Jie Hu

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftISME Journal
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 okt. 2023

Citeer dit