Microfinance and the decline of poverty, evidence from the nineteenth-century Netherlands

Joost Jonker, heidi deneweth, oscar gelderblom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-110
TijdschriftJournal of Economic Development
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit