Microsporum mirabile and its teleomorph Arthroderma mirabile, a new dermatophyte species in the M. cookei clade

J.S. Choi, Y. Graeser, G. Walther, A. Peano, F. Symoens, S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  A novel dermatophyte species is described in the Microsporum cookei clade. It differs significantly from known taxa in the two molecular markers analyzed, i.e., ITS and partial beta-tubulin (BT2). Morphologically the species was characterized by smooth-or only slightly rough-walled conidia, but isolates rapidly became pleomorphic with sparse, smooth-and thick-walled macroconidia in addition to microconidia. A teleomorph was found after mating.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-169
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Microsporum mirabile and its teleomorph Arthroderma mirabile, a new dermatophyte species in the M. cookei clade'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit