Migration to intermediate XML for Electronic Data (MIXED): Repository of Durable File Format Conversions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

285 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's8
TijdschriftInternational Journal of Digital Curation
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit