Minimal Faith and Irenic Ideals in Seventeenth-Century Scholarly Circles: Hugo Grotius as a Guardian of Isaac Casaubon’s Legacy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)444-478
TijdschriftChurch History and Religious Culture
Volume94
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit