Misidentification of Talaromyces marneffei in wild animal and human nasal samples in Portugal - Red pigment production is not unique

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105035
TijdschriftResearch in Veterinary Science
Volume164
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2023

Citeer dit