Mobocracy and Monarchy: A Ritualistic Reconciliation with the Anachronism of the Dutch monarchy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

129 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-22
Aantal pagina's17
TijdschriftEthnologia Europaea
Volume 44
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit