Modulation of electrotonic coupling in the inferior olive by inhibitory and excitatory inputs: integration in the glomerulus

Jornt R De Gruijl, Piotr A Sokół, Mario Negrello, Chris I De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
181 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dendritic spines in glomeruli of the inferior olive are coupled by gap junctions and receive both inhibitory and excitatory inputs. In this issue of Neuron, Lefler et al. (2014), Mathy et al. (2014), and Turecek et al. (2014) provide new insight into how these inputs modulate electrical coupling and oscillatory activity.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1215-7
Aantal pagina's3
TijdschriftNeuron
Volume81
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 mrt. 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modulation of electrotonic coupling in the inferior olive by inhibitory and excitatory inputs: integration in the glomerulus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit