Molecular and chemical dialogues in bacteria-protozoa interactions

Chunxu Song, M. Mazzola, Xu Cheng, Janina Oetjen, Theodore Alexandrov, Pieter C. Dorrestein, Jeramie Watrous, Menno van der Voort, Jos Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Citaten (Scopus)
198 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular and chemical dialogues in bacteria-protozoa interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology