Molecular causes of colon cancer

I.M. Oving, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

126 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)448-457
TijdschriftEuropean Journal of Clinical Investigation
Volume32
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit