Molecular characterisation of the WC1 antigen expressed specifically on bovine CD4-CD8- gamma delta T-lymphocytes

P.L.J. Wijngaard, M. Metzelaar, N.D. MacHugh, W.I. Morrison, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

234 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3273-3277
TijdschriftJournal of Immunology
Volume149
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit