Molecular characterization of Cylindrocladium spp. with three-septate conidia and ovoid-like vesicles

P.W. Crous, B.J.H. Janse, D. Victor, G.F. Marais, A.C. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  313 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)266-273
  TijdschriftSystematic and Applied Microbiology
  Volume16
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit