Molecular detection and quantification of the Striga seedbank in agricultural soils

Getahun Mitiku Benti, Dominika Rybka, P.J.A. Klein Gunnewiek, Taye Tessema, J.M. Raaijmakers, Desalegn Etalo* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular detection and quantification of the Striga seedbank in agricultural soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences