Molecular identification of Cryptococcus gattii from cerebrospinal fluid using single-cell sequencing: A case study

Min Chen, Nan Hong, Shan Hu, Peng Wang, HongZhi Guan, Meng Xiao, Xinlin Zhu, Abdullah M S Al-Hatmi, Zhe Zhou, Lei Gao, Teun Boekhout, Jianping Xu, Yingchun Xu, Wanqing Liao, Ying Yang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular identification of Cryptococcus gattii from cerebrospinal fluid using single-cell sequencing: A case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences