More than a cultural celebration; The politics of Chinese new year in post-Suharto Indonesia

C.Y. Hoon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftChinese Southern Diaspora Studies
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit