Morpholigical changes in Scenedesmus induced by substances released from Daphnia.

D.O. Hessen, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1209 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)129-140
TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
Volume127
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit