Morphometric analysis of the suprachiasmatic and paraventricular nuclei in the human brain: sex differences and age-dependent changes

M.A. Hofman, E. Fliers, E. Goudsmit, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-143
TijdschriftJournal of Anatomy
Volume160
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit