Morphometric analysis of the supraoptic nucleus in the human brain

M.A. Hofman, E. Goudsmit, J.S. Purba, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

231 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)259-270
TijdschriftJournal of Anatomy
Volume172
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit