Morphomolecular characterization of Pleurotus ostreatus (Jacq. Fr.) kummer strains in relation to luminosity and temperature of frutification

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)531-535
TijdschriftScientia Agricola
Volume60
StatusGepubliceerd - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit