Motor systems: reaching out and grasping the molecular tools

Kuikui Zhou, Daniel M Wolpert, Chris I De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
159 Downloads (Pure)

Samenvatting

Two recent studies provide important insights into the organization of premotor circuitries, showing that control of highly-specific skilled forelimb movements, such as reaching and grasping, requires activation of specific subpopulations of neurons in the brainstem and spinal cord.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R269-71
TijdschriftCurrent Biology
Volume24
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 31 mrt. 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Motor systems: reaching out and grasping the molecular tools'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit