MPP3 is required for maintenance of the apical junctional complex, neuronal migration and stratification in the developing cortex.

J.J. Dudok, A. Sanz Sanz, D.M.S. Lundvig, J. Wijnholds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8518-8527
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit