Multi-layered population structure and local adaptations in Island Southeast Asian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer1-7
TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit