Multidimensional Classifications: Past and Future Conceptualizations and Visualizations.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)446-460
Aantal pagina's14
TijdschriftKnowledge Organization
Volume39
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit