Multistate analysis of marital status life tables: theory and application

F.J. Willekens, I. Shah, J.M. Shah, P. Ramachandran

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

403 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)129-144
TijdschriftPopulation Studies: a journal of demography
Volume36
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit