Mutations in the APC tumor suppressor gene cause chromosomal instability in colorectal cancer

R. Fodde, J. Kuipers, C. Rosenberg, R. Smits, M. Kielman, C. Gaspar, J.H. van Es, C. Breukel, J. Wiegant, R.H. Giles, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

603 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)433-438
TijdschriftNature Cell Biology
Volume3
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit