Mutations of the hereditary hemochromatosis candidate gene HLA-H in porphyria cutanea tarda

M. Santos, J.C. Clevers, J.J. Marx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1327-1328
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume336
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit