Mycosphaerella eumusae and its anamorph Pseudocercospora eumusae spp. nov.: causal agent of eumusae leaf spot disease of banana

P.W. Crous, X. Mourichon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  37 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-43
  TijdschriftSydowia
  Volume54
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit