Mycosphaerella gracilis sp. nov. and other species of Mycosphaerella associated with leaf spots of Eucalyptus in Indonesia

P.W. Crous, A.C. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  128 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)121-126
  TijdschriftMycologia
  Volume87
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit