Mycosphaerella parkii and Phyllosticta eucalyptorum, two new species from Eucalyptus leaves in Brazil

P.W. Crous, M.J. Wingfield, F.A. Ferreira, A. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  270 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)582-584
  TijdschriftMycological Research
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit