Mycosphaerella suberosa associated with corky leaf spots on Eucalyptus in Brazil

P.W. Crous, F.A. Ferreira, A. Alfenas, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  278 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)705-710
  TijdschriftMycologia
  Volume85
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit