Naming Children in a Globalizing World

D. Gerritzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

402 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-184
TijdschriftActa Onomastica
VolumeXLVII
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit