Napadid-shodegan (The Disappeared: Iranian Labour Activists in the 1930s Soviet Union)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)68-70
Aantal pagina's3
TijdschriftAndisheh Pooya Magazine
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit